WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY
dla osób nie będących konsumentami

Ogrodnictwo Wojciech Szaj i Gospodarstwo Ogrodnicze Joanna Borkowska, Dachowa 1, 62-023 Gądki (dalej: „Sprzedawca”).

Przedstawione poniżej ogólne warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszelkich zakupów dokonywanych u Sprzedawcy przez osoby nie będące konsumentami oraz stanowią integralną część zamówienia/umowy/oferty, o ile ich poszczególnych postanowień wyraźnie nie wykluczono w formie pisemnej na zamówieniu lub w umowie. Osoba zawierająca umowę w imieniu Kupującego oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji podmiotu, w imieniu którego działa i w razie przekroczenia umocowania ponosi odpowiedzialność osobistą za zawartą umowę.

I. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie musi mieć formę pisemną. Zamówienie telefoniczne jest wiążące tylko wtedy jeśli zostało potwierdzone przez Sprzedawcę pisemnie bądź pocztą elektroniczną. Zamówienie może być zrealizowane w zakładzie Sprzedawcy lub – o ile Sprzedawca wyraźnie to potwierdził i uzgodniono koszty dostawy – wysłane na adres wskazany przez Kupującego. Cenniki Sprzedawcy i inne dokumenty opisujące towar nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do składania zamówień.
Ceny za towar wyrażone są w złotych polskich, o ile w zamówieniu/umowie nie zaznaczono inaczej. W przypadku, gdy nastąpi wzrost stawek celnych lub podatkowych, bądź nastąpi zmiana przepisów prawnych obowiązujących na terenie RP, w wyniku której na Sprzedawcę zostaną nałożone dodatkowe ciężary o charakterze publicznoprawnym (cło, podatek itp.), Sprzedawca ma prawo obciążyć tymi ciężarami Kupującego w drodze pisemnego powiadomienia ze wskazaniem przyczyny. O ile nie uzgodniono inaczej, podane ceny są cenami netto, loco magazyn Sprzedawcy. Minimalna ilość zamawianych sadzonek jest uzależniona od przynależności do danej grupy odmian.
2. Po weryfikacji zamówienia i po wprowadzeniu go do systemu, Sprzedawca potwierdza pisemnie przyjęcie zamówienia. Potwierdzone zamówienie jest wiążące. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią. Jeżeli Kupujący w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia nie wniesie zastrzeżeń w formie pisemnej (lub pocztą elektroniczną) co do jego treści, to uznaje się, że Kupujący zgadza się z jego treścią.
3. Anulowanie złożonego i potwierdzonego zamówienia przez Kupującego możliwe jest tylko na drodze wspólnego dwustronnego uzgodnienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian towarów pierwotnie zamówionych na towary innej, podobnej odmiany po wcześniejszej konsultacji takiej zmiany z Kupującym.
Sprzedawca nie gwarantuje dostępności całego asortymentu, zwłaszcza przy zamówieniach, których termin realizacji jest krótszy niż 4 tygodnie. W razie braku niektórych zamówionych pozycji, Sprzedawca poinformuje o możliwości dostarczenia towaru zamiennego (np. inny kolor). Brak sprzeciwu Kupującego w terminie 3 dni roboczych na taką propozycję uznaje się za wyrażenie zgody na dostarczenie pozycji zamiennych w miejsce towarów niedostępnych.
5. Ze względu na specyfikę towaru, zamówienie uważa się za terminowo zrealizowane, jeśli rośliny zostaną wydane z zakładu Sprzedawcy nie wcześniej niż 7 dni przed, a nie później niż 14 dni po uzgodnionym terminie realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami.
6. Zmiany złożonego, potwierdzonego i przekazanego do realizacji zamówienia możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i nie później niż 5 tygodni przed terminem realizacji. Późniejsze zmiany mogą zostać nieuwzględnione, a Kupujący może zostać obciążony całą wartością zamówionego towaru, nawet jeśli go nie odebrał.
7. Dostawy realizuje się z zakładu Sprzedawcy własnym środkiem transportu Kupującego, przy czym załadunek sadzonek leży po stronie Kupującego lub wyznaczonej przez niego osoby. Odbiór sadzonek za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej jest decyzją Kupującego na jego odpowiedzialność. Kupujący zobowiązany jest z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem powiadomić Sprzedawcę o gotowości przyjęcia towaru oraz o numerze rejestracyjnym pojazdu, który ma prawo odebrać towar. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Kupujący otrzymał zamówiony towar w wybranym przez siebie tygodniu roku. Jednak ze względu na niezależne od niego czynniki zewnętrzne (np. problemy firm transportowych) zastrzega sobie możliwość do wyznaczenia konkretnego dnia wysyłki. Jeśli Kupujący nie wyraża na to zgody, musi towar odebrać osobiście. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z momentem wydania towaru Kupującemu lub jego upoważnionemu przedstawicielowi bądź pracownikowi (w tym przewoźnikowi). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w transporcie. Jeżeli transport organizuje Sprzedawca na zlecenie Kupującego, a przesyłka otrzymana przez Kupującego będzie uszkodzona bądź dostarczona ilość towaru nie zgadza się z ilością zamówioną bądź ujętą w dokumentach transportowych, Kupujący ma obowiązek zaznaczyć ten fakt na protokole sporządzonym z przewoźnikiem w momencie dostawy. Przyjmuje się, że pracownicy w magazynie Kupującego bądź kierowca firmy przewozowej odbierający towar są upoważnieni do odbioru towaru wraz z dokumentami oraz do pokwitowania jego odbioru.
8. Wystąpienie okoliczności siły wyższej, tj. np. ekstremalne warunki zewnętrzne, bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, awarie sieci ogrzewania, strajki, embarga, zamieszki, akty terroryzmu, wewnętrzne problemy firm transportujących sadzonki i inne przyczyny niezależne od Sprzedawcy zwalniają Sprzedawcę w części lub w całości z dotrzymania terminu dostawy.
9. Przy zamówieniach składanych i odbieranych u partnera handlowego Sprzedawcy (dystrybutora, współpracującego hurtownika itp.) pełną odpowiedzialność za realizację zlecenia ponosi partner handlowy, gdyż jest on niezależnym od Sprzedawcy podmiotem.
10. Sprzedawca nie gwarantuje pełnej realizacji zamówień dotyczących odmian oznaczonych jako „Nowości”, odmiany te są w sprzedaży limitowanej.

II. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Wszystkie proponowane ceny są cenami netto i nie obejmują kosztów transportu.
Przy osobistym odbiorze sadzonek jest możliwa płatność gotówką, chyba że ustalono inaczej z uwagi na szczególne okoliczności.
PROSIMY, ABY NIE DOKONYWAĆ WPŁATY ZALICZKI!

III. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości dostarczonych roślin winny być składane w chwili odbioru, jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze sadzonek nieukorzenionych i do 2 dni przy sadzonkach ukorzenionych, pisemnie lub telefonicznie wraz z dokumentacją fotograficzną. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości faktury za wszystkie uzasadnione reklamacje złożone w terminie. Sprzedawca nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych ze zwłoki Kupującego w odbiorze towaru.

IV. GWARANCJE

1. Ze względu na specyfikę towaru, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin oraz za ukorzenienie zakupionych sadzonek nieukorzenionych, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi od niego niezależnymi i niepodlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedawcy, lecz bez przejmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że chryzantemy łatwo ulegają mutacjom, a ich produkcja jest uzależniona od przebiegu pogody. Niektóre odmiany wykazują niestabilność cech, np. grupa Anastasia, Komodo Creme.

V. ODMIANY LICENCJONOWANE

Jeśli zamówione odmiany są własnością podanego w spisie odmian hodowcy, podlegają one wtedy ochronie prawnej (COBORU, Unia Europejska), co oznacza, że zakupione sadzonki tych odmian mogą służyć wyłącznie do produkcji roślin handlowych. W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający pozostaje ich właścicielem, jednak zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej. Natomiast właściciel odmiany zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę trzecią dokonać oględzin w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiał do ewentualnych doświadczeń.

VI. WŁASNOŚĆ

Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu całkowitego uregulowania należności. To zastrzeżenie odnosi się również do roślin zaawansowanych we wzroście. W wypadku przedłużającego się terminu regulowania płatności Sprzedawca ma prawo do odebrania towaru Kupującemu i zadysponowania towarem według swego uznania.

VII. SPORY I PRAWO WŁAŚCIWE

Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia właściwym sądem rozpatrującym spór jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

VIII. AKCEPTACJA WARUNKÓW

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ogrodnictwo Wojciech Szaj i Gospodarstwo Ogrodnicze Joanna Borkowska, Dachowa 1, 62-023 Gądki w celu:
– wykonania umowy i wystawienia rachunku *)
– w celach marketingowych *)
Jednocześnie poświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie wglądu do danych, ich poprawiania oraz prawie żądania ich usunięcia.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o ochronie prawnej odmian licencjonowanych i zobowiązuję się do przestrzegania warunków sprzedaży i dostawy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis Kupującego

*) – niepotrzebne skreślić